top of page

Våre tjenester

20200525_111950.jpg

Etablering av skog

Etablering av skog er DET viktigste tiltaket man gjennomfører i skogbruket. Her skiller fagspråket mellom nyetablering/skogreising og reetablering av skog. Etableringen bør være stedstilpasset med tanke på voksestedets egenskaper og omliggende utfordringer eks; vilt, storm og råte med tanke på treslag og tetthet.

Metoden variere i forhold til treslag og voksestedets egenskaper. Vi har kunnskap om og gjennomfører såing (primært lauv, furu og sitka), planting og naturlig foryngelse.

DSC_0127_edited.jpg

Administrasjon av tømmersalg

Gode råd er billig, det er de dårlige som koster. Det kan være betydelig kroner å tjene hvis du som skogeier bruker profesjonelle til å ta seg av innhenting av pristilbud og kontrahering av salgskontrakter FØR tømmeret er solgt.

DSC_0044_edited.jpg

Felling

Vi gjør motormanuell felling til hogstmaskiner eller til andre skogsrelaterte oppdrag.

thumb.jfif

Byråkrati og tilskuddordninger

Sende inn en søknad? I skogbruket finnes det mange ulike ordninger, det å ha oversikten over de ulike ordningen og hvordan de fungerer kan være vanskelig og tidkrevende.  Vi har kunnskap om praktisering, behovet for innhold i de ulike søknadene sånn at DU får maksimert nytteverdien av ordningen og verdiskapingen i skogen din. Her er noen ordninger kjenner vi godt til:

  • Gjødsling av skog som klimatiltak

  • Miljø- og tilretteleggingsmidler

  • Tettere planting som klimatiltak

  • Generelt NMSK-tilskudd

Financial-Planning-1200x680-e15450450133

Rådgivning i skog og utmark

Vi er opptatt av å gi deg som grunneier rådgivning i henhold til din målsetning og utfordringer. Utmarksresursene består av flere muligheter til inntekter enn bare tømmer. Inntektspotensialet påvirkes både av eiendommens beliggenhet, tilgjengelige grunnressurser og omliggende kundemarked. Det er du som skogeier er du ansvarlig for all aktivitet og investeringer i skogen din. Dette gjelder også selv om du setter bort arbeidet til andre.  Følgende områder leverer vi rådgiving på:

Skatt

Skogfond og tømmerkonto

Skogreisingsfradrag

Formuesbeskatning i utmark

Eiendom og eiendomsutvikling

Skjøtsel og ressursoppbygging

Utenlandske treslag

Juss

Adkomst og veiretter til skogressursen

20201031_111425.jpg

Vei- og infrastrukturplanlegging

Uten vei kommer du ingen vei. Det er et reelt minimumsbehov for 4000 km skogsbilvei i skogbruket langs kysten. Gjennom god infrastrukturplanlegging i det vanskelige terrenget senkes kostnadene og du øker overskuddet. Det vil si at veianlegg, planlegges med tanke på hvilke driftsteknisk løsnings som er best egnet for hele område, enten det er konvensjonell-, taubane, graving eller T-vinsj drift.


Helhetlig infrastrukturplanlegging i bratt- og vanskelig terreng krever spesialistkompetanse og er det viktigste tiltaket for å sikre en god økonomi ved dagens og fremtidens høsting av skogressurser. Samtidig som anlegget gir en betydelig verdiøkning av skogeiendommen.


Flere og flere kommuner setter krav ved søknad for nybygging eller ombygging av landbruksveier at anlegget er planlagt med godkjent planleggerkompetanse. Vi er godkjent nasjonalt som veiplanlegger i skogbruket og leverer byggeplaner og byggeledelse til grunneiere.


Dagens planlegging er betydelig annerledes enn det det var for bare 10 årstiden, offentlig tilgjengelig lasedata, GPS og ny programvare gjør dagens arbeid betydelig mindre kostnadskrevende.

20170712_130720.jpg

Skjøtsel av skog

Skjøtsel er noe av det mest givende vi driver på med, enten det er i egen skog eller i skogen hos kunden da godt arbeid er synlig og kan nytes de neste 70 årene. Vi gjennomfører følgende:


Sprøyting. Gode boniteter på Vestlandet bør sprøytes før reetablering av skog, i alle fall når vi har ventet tre år pga. gransnutebillen. Dette gir god effekt og bør også vurderes sammen med markberedning. Det kan også være et effektivt tiltak i etablert ungskog som reduserer behovet for fremtidig rydding. Brukes enten i etablert ungskog eller før planting og såing.


Stammekvisting. Et altfor lite brukt tiltak i skogbruket, enten det er furu, lauv, lerk eller sitka. For å sikre en rasjonell og god gjennomføring er det viktig at tiltaket gjennomføres når skogen er over beitehøyde og at man gjennomført en stammekvisting av full stokkelengde på 5-6 meter og at man beholder minst 25 % av kronen. Det vil da si at skogen bør være rundt 8-9 meter før tiltaket iverksettes.   


Avstandsregulering. Et tiltak for å sette igjen riktig antall trær av det beste treslaget på en måte som sikrer at arealets produksjon utnyttes best mulig. Utgangstettheten vil ha betydning for hvilke muligheter en har for å regulere treantallet. Treantallet etter avstandsregulering vil ha betydning for risiko for snø- og vindskader. Reguleringen har betydelig positiv påvirkning på skurtømmeruttaket ved hogst.


Gjødsling. Gjødsling av skog kan gjennomføres fra tidlig ungskog frem til noen år før hogst.

Gjødsling av yngre skog vil ofte gi god effekt på tilveksten, men fordi det er lengre tid fra investeringen foretas til inntekten foreligger, vil tiltaket ha ikke like god lønnsomhet som det å gjødsle skogen ti år før hogst. Hvis dette tiltaket gjøres ti år før hogst og riktig, er dette et tiltak som gir høyavkastning for deg som skogeier (på Vestlandet over20 % avkastning).


Fristilling. Det er et tiltak hvor man fristiller trær som skal satses på, mot har konkurranse fra annen uønsket vegetasjon som ikke skal produserer tømmer, eller har andre viktige funksjoner. Dette er HELT nødvendig hvis du som skogeier har et om å etablere en høy produksjon av tømmer av god kvalitet. Det rimeligste er å gå inn tidlig og ofte. På Vestlandet må vi som oftest inntre ganger.  

Skjermbilde%20(57)_edited.jpg

Taksering av skogressurser

Kjøpe eller selge skog? Skogressurser har en sterk tendens til å være betydelig undertaksert spesielt på Vestlandet. Vi tar i bruk helt ny teknologi levert fra Katam i Sverige for å sikre svært høy nøyaktighet på datagrunnlaget. Ved å ta i bruk ny teknologi blir takseringen betydelig mer kostnadseffektivt, spesielt for mindre eiendommer.

Tjenester: Services
bottom of page